Персоналният код на НАП - ПИК Код - Онлайн Счетоводство и Регистрация на фирми

Персоналният код на НАП

Персоналният код на НАП вече се издава в избран офис на агенцията

Персоналният код на НАП ПИК Код

Персоналният идентификационен код  (ПИК), издаван на клиентите на Национална агенция за приходите, вече може да бъде получен от всеки от офисите на НАП в страната. Досега кодът се получаваше задължително от офиса по постоянен адрес на гражданите и по регистрация на фирмите.

Издаването на ПИК е безплатно, отнема няколко минути, а с кода физическите лица могат да подават данъчни и осигурителни декларации, да следят данъчната си сметка за задължения и плащания, да проверяват осигурителния си доход и да ползват редица други електронни услуги. Най-новите електронни услуги на приходната агенция, достъпни с ПИК за физическите лица, са възможността за автоматизирано плащане на дължимите суми към държавата директно от справката за задълженията;  подаване на осигурителната декларация 7 (задължително изисквана от безработни и неосигурени за здраве на друго основание и при възстановяване на здравноосигурителни права), декларация образец 5 (подавана от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване), декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, както и уведомления за сключване, изменения или прекратяване на трудови договори.

Над 320 000 са фирмите и физическите лица, ползватели на персонални кодове до момента, съобщават още от НАП. През изминалата данъчна кампания всяка трета декларация за доходите беше подадена по интернет с персонален код, над 2 млн. са справките за задължения и плащания, направени на сайта на НАП от началото на 2016 г.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде на информационния телефон 070018700

 

 

Как да си отворя магазин?

Как да си отворя магазин?

Как да си отворя магазин?

Как да си отворя магазин?

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашият магазин, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

 1. За помещението в което ще се осъществява търговска дейност, трябва да имате подписан договор за наем или документ за собственост.
 2. Промяна в статута се извършва, когато помещението не е със статут търговски обект. Процеса за промяна на статута отнема няколко месеца- в зависимост от съответната община и документите с които разполагате или е необходимо да бъдат изготвени допълнително.

3. Юридическо лице – търговец (или ЕТ), което да осъществява търговската дейност

 1. За магазините за хранителни стоки се извършва регистрация към Областна Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – по адрес на търговското помещение, не по адрес на регистрация на фирмата, която го стопанисва.
 2. Трябва да имате разработена система за самоконтрол и за управление безопасността на храните. Основните точки, които трябва да съдържа тази система за следните:
 • Описание на сгради, помещения и технологично оборудване.
 • Приемане на храни и опаковъчни материали. Подбор на доставчиците.
 • Съхранение на хранителните продукти и опаковъчните материали.
 • Поддържане санитарно-хигиенното състояние на обекта.
 • Лична хигиена и поведение на персонала
 • Обучение на персонала.
 • Контрол върху вредителите.
 1. За съответните позиции, които се контролират са необходими книги, в които да вписвате направените проверки и отстранените несъответствия. Необходими книги и документи, за малък магазин за хранителни стоки с хладилни съоръжения са следните:
 • Касова книга
 • Паспорт и свидетелство на касовия апарат
 • График/Заповед за използване на платените годишни отпуски
 • Дневник за бракуване на хранителни продукти
 • Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали
 • Дневник за личната хигиена на персонала
 • Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики
 • Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта
 • Дневник за проведени ДДД мероприятия дезинсекция, дератизация
 • Дневник за температурния режим на хладилните системи
 • Книга за начален инструктаж
 • Книга за периодичен инструктаж-няма да им я печатам
 • Книга за похвали и оплаквания
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Регистър на предявените рекламации
 1. Служителите в магазина и Управителя, трябва да имат лични здравни книжки заверени от съответната Районна Здравна Инспекция по адресна регистрация на служителя.
 2. За служителите в магазина и управителя – трябва да са проведени прегледи от личния лекар и да е направено манту. Валидността на прегледите е една календарна година, преди изтичане на тази година, прегледите трябва да бъдат извършени отново.
 3. Служителите в обекта, трябва да имат трудови договори и трудови книжки.
 4. Необходимо е да имате касов апарат, с връзка към НАП и към него да са приложени Удостоверение (свидетелство за експлоатация) и попълнен паспорт. Оригиналите или копия от описаните документи, трябва да бъдат на разположение в магазина.
 5. След регистрацията в ОДБХ, се извършва и регистрация в общината по местонахождения на обекта за работно време и време за зареждане. Това не се извършва във всички общини в България- за град София е задължителна.
 6. Удостоверенията от ОДБХ и от общината или техния копия, трябва да са налични в магазина.
 7. Акциз за търговия с алкохолни изделия не се издава.
 8. Удостоверение за търговия с тютюневи изделия се извършва от съответната митническа служба по местонахождения на обекта. Копие или удостоверение от този документ, трябва да присъства в обекта.
 9. Може да се извърши ДДС регистрация на търговеца- доброволна или при оборот от 50 000 лв за последните календарни дванадесет месеца. ДДС регистрацията вече не е задължителна за търговия с тютюневи изделия или алкохол
 10. В помещението не може да се пуши и това трябва да е оказано с табела
 11. Не се продават алкохолни и тютюневи изделия на лица, под 18 години- отново трябва да е оказано с табела.
 12. Специални места за продажба на тютюневи изделия, трябва да са отделени от останалите стоки и не трябва клиентите да имат свободен и пряк достъп до тези места
 13. Трябва да е оказано работното време на обекта, както и отговорник на обекта
 14. Етикетите на стоките, трябва да отговорят на Наредбата за етикетиране на стоките- цените да са посочени в български лева, да е посочена вида и произхода на стоката, както и посочената цена за какво количество е.
 15. Ако поставяте рекламна или указателна табела, тя трябва да е с разрешително от общината по местонахождение на обекта. Разрешителното се издава след предоставяне на проектна документация.

Как да си отворя магазин за хранителни стоки?

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашият магазин, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

Данъчно третиране на услугата ишлеме

Данъчно третиране на услугата ишлеме

Данъчно третиране на услугата ишлеме

Данъчно третиране на услугата ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава – членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща, както за държави членки, така и за трети страни. Чуждестранната фирма не е регистрирана по ДДС в друга държава членка.
В случай че швейцарска фирма не е регистрирана по ДДС в ЕС, мястото на изпълнение на услугата по ишлеме е в България, на основание чл. 21, ал. 2, т. 3, б. “в” от ЗДДС. Това означава, че на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, е налице облагаема доставка с 20% ДДС. Българската фирма – изпълнител на услугата по ишлеме, следва да издава фактури с начислен 20% ДДС на чуждестранната фирма – възложител. Следва да се има предвид, че услугата представлява облагаема доставка с 20% ДДС, независимо че готовата продукция се изпраща извън територията на България.

Онлайн Счетоводство и Регистрация на фирми в Пловдив и онлайн за цяла България на ниски цениПример: Възложител по договор за ишлеме е швейцарска фирма, която не е регистрирана по ДДС в държава – членка на ЕС, и изпълнител е българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Материалите пристигат от Франция, към която се изпраща и готовата продукция. Мястото на изпълнение на тази услуга е в България, на основание чл. 21, ал. 2, т. 3, буква “в” от ЗДДС, следователно е налице облагаема доставка и българската фирма ще трябва да начисли 20% ДДС.

Новост в командироването на международни шофьори

Новост в командироването на международни шофьори

Новост в командироването на международни шофьори

Новост в командироването на международни шофьори

Публикувано е ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, касаещо командировъчните на международните шофьори.
Припомняме, че съгласно измененията в Кодекса на труда и новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на представяне на услуги, работодателите са задължени да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, когато командироването е в рамките на предоставянето на услуги в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

В своето становище МТСП посочва, че по отношение на международния транспорт, новите условия (чл.121а КТ) се прилагат при:

 • Каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009;
 • Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава членка;
 • Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка.

Извън посочените случаи, както и когато командироването или изпращането е в трета държава, разпоредбите на чл. 121а от КТ не следва да се прилагат, а командироването следва да се извърши по общия ред на чл. 121от КТ  и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

По отношение на въпроса за изчисляването на възнаграждението на шофьор, преминаващ през няколко държави, извън посочените случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България

Счетоводство и Регистрация на фирми в Пловдив и онлайн за цяла България на ниски цени

Класификация на икономическите дейности

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) в сила за 2016г

Код

Наименование на икономическа дейност

A

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01.1

Отглеждане на едногодишни растения

01.11

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена

01.12

Отглеждане на ориз

01.13

Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови

01.14

Отглеждане на захарна тръстика

01.15

Отглеждане на тютюн

01.16

Отглеждане на влакнодайни растения

01.19

Отглеждане на други едногодишни растения

01.2

Отглеждане на многогодишни насаждения

01.21

Отглеждане на грозде

01.22

Отглеждане на тропични и субтропични плодове

01.23

Отглеждане на цитрусови плодове

01.24

Отглеждане на семкови и костилкови плодове

01.25

Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове

01.26

Отглеждане на маслосъдържащи плодове

01.27

Отглеждане на растения за напитки

01.28

Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения

01.29

Отглеждане на други многогодишни насаждения

01.3

Дейности на разсадници, без горските

01.30

Дейности на разсадници, без горските

01.4

Животновъдство

01.41

Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление

01.42

Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление

01.43

Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри

01.44

Отглеждане на камили, лами и подобни животни

01.45

Отглеждане на дребен рогат добитък

01.46

Отглеждане на свине

01.47

Отглеждане на домашни птици

01.49

Отглеждане на други животни

01.5

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.50

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.6

Спомагателни дейности в селското стопанство

01.61

Спомагателни дейности в растениевъдството

01.62

Спомагателни дейности в животновъдството

01.63

Дейности след прибиране на реколтата

01.64

Обработка на семена за посев

01.7

Лов и спомагателни дейности

01.70

Лов и спомагателни дейности

02

Горско стопанство

02.1

Възпроизводство на гори

02.10

Възпроизводство на гори

02.2

Дърводобив

02.20

Дърводобив

02.3

Събиране на диворастящи и недървесни продукти

02.30

Събиране на диворастящи и недървесни продукти

02.4

Спомагателни дейности в горското стопанство

02.40

Спомагателни дейности в горското стопанство

03

Рибно стопанство

03.1

Риболов

03.11

Океански и морски риболов

03.12

Сладководен риболов

03.2

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми

03.21

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни

03.22

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни

B

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

05

Добив на въглища

05.1

Добив на антрацитни и черни въглища

05.10

Добив на антрацитни и черни въглища

05.2

Добив на кафяви и лигнитни въглища

05.20

Добив на кафяви и лигнитни въглища

06

Добив на нефт и природен газ

06.1

Добив на нефт

06.10

Добив на нефт

06.2

Добив на природен газ

06.20

Добив на природен газ

07

Добив на метални руди

07.1

Добив на железни руди

07.10

Добив на железни руди

07.2

Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали

07.21

Добив на уранови и ториеви руди

07.29

Добив на руди на цветни метали

08

Добив на неметални материали и суровини

08.1

Добив на скални материали, пясък и глина

08.11

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

08.9

Добив на други неметални материали и суровини

08.91

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

08.92

Добив на торф

08.93

Добив на сол

08.99

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

09

Спомагателни дейности в добива

09.1

Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ

09.10

Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ

09.9

Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ

09.90

Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ

C

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

10

Производство на хранителни продукти

10.1

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия

10.11

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

10.13

Производство на месни продукти, без готови ястия

10.2

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

10.20

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.31

Преработка и консервиране на картофи

10.32

Производство на плодови и зеленчукови сокове

10.39

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

10.41

Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

10.42

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

10.51

Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

10.52

Производство на сладолед

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

10.61

Производство на мелничарски продукти

10.62

Производство на нишесте и нишестени продукти

10.7

Производство на хлебни и тестени изделия

10.71

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

10.72

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

10.73

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.8

Производство на други хранителни продукти

10.81

Производство на захар

10.82

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

10.83

Преработка на кафе и чай

10.84

Производство на хранителни подправки и овкусители

10.85

Производство на готови ястия

10.86

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

10.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

10.9

Производство на готови храни за животни

10.91

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

10.92

Производство на готови храни за домашни любимци

11

Производство на напитки

11.0

Производство на напитки

11.01

Производство на спиртни напитки

11.02

Производство на вина от грозде

11.03

Производство на други ферментирали напитки

11.04

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

11.05

Производство на пиво

11.06

Производство на малц

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

12

Производство на тютюневи изделия

12.0

Производство на тютюневи изделия

12.00

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13.1

Подготовка и предене на текстилни влакна

13.10

Подготовка и предене на текстилни влакна

13.2

Производство на тъкани

13.20

Производство на тъкани

13.3

Облагородяване на прежди, платове и облекло

13.30

Облагородяване на прежди, платове и облекло

13.9

Производство на други текстилни изделия

13.91

Производство на плетени платове

13.92

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

13.93

Производство на килими и текстилни подови настилки

13.94

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

13.95

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

13.96

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.99

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

14

Производство на облекло

14.1

Производство на облекло, без кожухарско

14.11

Производство на облекло от обработени меки кожи

14.12

Производство на работно облекло

14.13

Производство на горно облекло, без работно

14.14

Производство на долно облекло

14.19

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

14.2

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.20

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.3

Производство на други трикотажни изделия

14.31

Производство на чорапи и чорапогащи

14.39

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

15.1

Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия

15.11

Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи

15.12

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

15.2

Производство на обувки

15.20

Производство на обувки

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16.1

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

16.10

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

16.2

Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене

16.21

Производство на фурнир и дървесни плочи

16.22

Производство на сглобени паркетни плочи

16.23

Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

16.24

Производство на опаковки от дървен материал

16.29

Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17.1

Производство на влакнести полуфабрикати, хартия и картон

17.11

Производство на влакнести полуфабрикати

17.12

Производство на хартия и картон

17.2

Производство на изделия от хартия и картон

17.21

Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

17.22

Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

17.23

Производство на канцеларски материали от хартия и картон

17.24

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

17.29

Производство на други изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

18.1

Печатна дейност

18.11

Печатане на вестници

18.12

Печатане на други издания и печатни продукти

18.13

Предпечатна подготовка

18.14

Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

18.2

Възпроизвеждане на записани носители

18.20

Възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

19.1

Производство на кокс и продукти на коксуването

19.10

Производство на кокс и продукти на коксуването

19.2

Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

19.20

Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

20

Производство на химични продукти

20.1

Производство на основни химични вещества

20.11

Производство на промишлени газове

20.12

Производство на багрила и пигменти

20.13

Производство на други основни неорганични химични вещества

20.14

Производство на други основни органични химични вещества

20.15

Производство на азотни съединения и торове

20.16

Производство на полимери в първични форми

20.17

Производство на синтетичен каучук в първични форми

20.2

Производство на пестициди и други агрохимикали

20.20

Производство на пестициди и други агрохимикали

20.3

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

20.30

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

20.4

Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати

20.41

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

20.42

Производство на парфюми и тоалетни продукти

20.5

Производство на други химични продукти

20.51

Производство на експлозиви

20.52

Производство на лепила

20.53

Производство на етерични масла

20.59

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

20.6

Производство на изкуствени и синтетични влакна

20.60

Производство на изкуствени и синтетични влакна

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

21.1

Производство на лекарствени вещества

21.10

Производство на лекарствени вещества

21.2

Производство на лекарствени продукти

21.20

Производство на лекарствени продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22.1

Производство на изделия от каучук

22.11

Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми

22.19

Производство на други изделия от каучук

22.2

Производство на изделия от пластмаси

22.21

Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси

22.22

Производство на опаковки от пластмаси

22.23

Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

22.29

Производство на други изделия от пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23.1

Производство на стъкло и изделия от стъкло

23.11

Производство на необработено плоско стъкло

23.12

Формуване и обработване на плоско стъкло

23.13

Производство на опаковки и домакинско стъкло

23.14

Производство на стъклени влакна

23.19

Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

23.2

Производство на огнеупорни изделия

23.20

Производство на огнеупорни изделия

23.3

Производство на керамични изделия за строителството

23.31

Производство на керамични плочки

23.32

Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

23.4

Производство на други порцеланови и керамични изделия

23.41

Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

23.42

Производство на санитарна керамика

23.43

Производство на керамични изолатори

23.44

Производство на друга техническа керамика

23.49

Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде

23.5

Производство на цимент, вар и гипс

23.51

Производство на цимент

23.52

Производство на вар и гипс

23.6

Производство на изделия от бетон, гипс и цимент

23.61

Производство на изделия от бетон за строителството

23.62

Производство на изделия от гипс за строителството

23.63

Производство на готови бетонови смеси

23.64

Производство на неогнеупорни строителни разтвори

23.65

Производство на влакнесто-циментови изделия

23.69

Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

23.7

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

23.70

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

23.9

Производство на изделия от други неметални минерали

23.91

Производство на абразивни изделия

23.99

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

24

Производство на основни метали

24.1

Производство на чугун, стомана и феросплави

24.10

Производство на чугун, стомана и феросплави

24.2

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

24.20

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

24.3

Производство на други продукти при първичната преработка на стомана

24.31

Студено изтегляне на пръти

24.32

Студено валцуване на тесни ленти

24.33

Студено формуване или прегъване на продукти от стомана

24.34

Студено изтегляне на тел

24.4

Производство на основни благородни и други цветни метали

24.41

Производство на благородни метали

24.42

Производство на алуминий

24.43

Производство на олово, цинк, калай

24.44

Производство на мед

24.45

Производство на други цветни метали

24.46

Преработка на ядрено гориво

24.5

Леене на метали

24.51

Леене на чугун

24.52

Леене на стомана

24.53

Леене на леки метали

24.54

Леене на други метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25.1

Производство на метални изделия за строителството

25.11

Производство на метални конструкции и части от тях

25.12

Производство на метална дограма

25.2

Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.21

Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

25.29

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.3

Производство на парни котли, без котли за централно отопление

25.30

Производство на парни котли, без котли за централно отопление

25.4

Производство на въоръжение и боеприпаси

25.40

Производство на въоръжение и боеприпаси

25.5

Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

25.50

Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

25.6

Друго металообработване

25.61

Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал

25.62

Механично обработване на метал

25.7

Производство на кухненски прибори, инструменти и железария

25.71

Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

25.72

Производство на строителен и мебелен обков

25.73

Производство на сечива и инструменти за ръчна работа

25.9

Производство на други метални изделия

25.91

Производство на варели и подобни съдове от стомана

25.92

Производство на леки опаковки от метал

25.93

Производство на изделия от тел, вериги и пружини

25.94

Производство на свързващи елементи

25.99

Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

26.1

Производство на електронни елементи и печатни платки

26.11

Производство на електронни елементи

26.12

Производство на монтирани печатни платки

26.2

Производство на компютърна техника

26.20

Производство на компютърна техника

26.3

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.30

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.4

Производство на битова електроника

26.40

Производство на битова електроника

26.5

Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници

26.51

Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация

26.52

Производство на часовници и часовникови механизми

26.6

Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

26.60

Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

26.7

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.70

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.8

Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

26.80

Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

27

Производство на електрически съоръжения

27.1

Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.11

Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

27.12

Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.2

Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

27.20

Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

27.3

Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия

27.31

Производство на кабели от оптични влакна

27.32

Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

27.33

Производство на електроинсталационни изделия

27.4

Производство на лампи и осветители

27.40

Производство на лампи и осветители

27.5

Производство на битови уреди

27.51

Производство на битови електроуреди

27.52

Производство на неелектрически битови уреди

27.9

Производство на други електрически съоръжения

27.90

Производство на други електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28.1

Производство на машини с общо предназначение

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.12

Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

28.13

Производство на други помпи и компресори

28.14

Производство на арматурни изделия

28.15

Производство на лагери, предавки и съединители

28.2

Производство на други машини с общо предназначение

28.21

Производство на пещи и горелки

28.22

Производство на подемно-транспортни машини

28.23

Производство на офис техника, без компютърната

28.24

Производство на преносими инструменти с вграден двигател

28.25

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.29

Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

28.3

Производство на машини за селското и горското стопанство

28.30

Производство на машини за селското и горското стопанство

28.4

Производство на обработващи машини

28.41

Производство на машини за обработка на метал

28.49

Производство на други обработващи машини

28.9

Производство на други машини със специално предназначение

28.91

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

28.92

Производство на машини за добива и строителството

28.93

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

28.94

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.95

Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.96

Производство на машини за каучук или пластмаси

28.99

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

29.1

Производство на автомобили и техните двигатели

29.10

Производство на автомобили и техните двигатели

29.2

Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

29.20

Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

29.3

Производство на части и принадлежности за автомобили

29.31

Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

29.32

Производство на други части и принадлежности за автомобили

30

Производство на превозни средства, без автомобили

30.1

Строителство на плавателни съдове

30.11

Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

30.12

Строителство на плавателни съдове за отдих

30.2

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

30.20

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

30.3

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.30

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.4

Производство на бойни бронирани транспортни машини

30.40

Производство на бойни бронирани транспортни машини

30.9

Производство на други превозни средства

30.91

Производство на мотоциклети и техните двигатели

30.92

Производство на велосипеди и инвалидни колички

30.99

Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

31

Производство на мебели

31.0

Производство на мебели

31.01

Производство на мебели за офиси и магазини

31.02

Производство на кухненски мебели

31.03

Производство на матраци и дюшеци

31.09

Производство на други мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

32.1

Производство на бижута и подобни изделия

32.11

Сечене на монети

32.12

Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

32.13

Производство на бижута имитация

32.2

Производство на музикални инструменти

32.20

Производство на музикални инструменти

32.3

Производство на спортни стоки

32.30

Производство на спортни стоки

32.4

Производство на игри и детски играчки

32.40

Производство на игри и детски играчки

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

32.50

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

32.9

Разнообразни производства, некласифицирани другаде

32.91

Производство на метли и четки

32.99

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33.1

Ремонт на метални изделия, машини и оборудване

33.11

Ремонт на метални изделия

33.12

Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

33.13

Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати

33.14

Ремонт на електрически съоръжения

33.15

Ремонт и поддържане на плавателни съдове

33.16

Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

33.17

Ремонт и поддържане на други превозни средства

33.19

Ремонт на друго оборудване

33.2

Инсталиране на машини и оборудване

33.20

Инсталиране на машини и оборудване

D

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

35.11

Производство на електрическа енергия

35.12

Пренос на електрическа енергия

35.13

Разпределение на електрическа енергия

35.14

Търговия с електрическа енергия

35.2

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи

35.21

Производство на газообразни горива

35.22

Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи

35.23

Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

35.30

Производство и разпределение на топлинна енергия

E

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

36.0

Събиране, пречистване и доставяне на води

36.00

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37.0

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37.00

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38.1

Събиране на отпадъци

38.11

Събиране на неопасни отпадъци

38.12

Събиране на опасни отпадъци

38.2

Обработване и обезвреждане на отпадъци

38.21

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

38.22

Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

38.3

Рециклиране на материали

38.31

Разкомплектоване на отпадъци

38.32

Рециклиране на сортирани отпадъци

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39.0

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39.00

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

F

СТРОИТЕЛСТВО

41

Строителство на сгради

41.1

Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради

41.10

Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради

41.2

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

41.20

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

42

Строителство на съоръжения

42.1

Строителство на пътища, вкл. релсови

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

42.12

Строителство на подземни и надземни релсови пътища

42.13

Строителство на мостове и тунели

42.2

Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи

42.21

Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

42.9

Строителство на други съоръжения

42.91

Строителство на хидротехнически съоръжения

42.99

Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

43

Специализирани строителни дейности

43.1

Разчистване и подготовка на строителната площадка

43.11

Събаряне и разрушаване

43.12

Земни работи

43.13

Сондиране и пробиване

43.2

Изграждане на инсталации

43.21

Изграждане на електрически инсталации

43.22

Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

43.29

Изграждане на други инсталации

43.3

Довършителни строителни дейности

43.31

Полагане на мазилки

43.32

Монтаж на дограма и дърводелски работи

43.33

Полагане на облицовки и настилки

43.34

Боядисване и стъклопоставяне

43.39

Други довършителни строителни дейности

43.9

Други специализирани строителни дейности

43.91

Покривни работи

43.99

Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде

G

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

45.1

Търговия с автомобили

45.11

Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т

45.19

Търговия с други автомобили над 3.5 т

45.2

Техническо обслужване и ремонт на автомобили

45.20

Техническо обслужване и ремонт на автомобили

45.3

Търговия с части и принадлежности за автомобили

45.31

Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили

45.32

Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили

45.4

Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

45.40

Търговия с мотоциклети и части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

46.1

Търговия на едро чрез посредничество

46.11

Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати

46.12

Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти

46.13

Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството

46.14

Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети

46.15

Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия

46.16

Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

46.17

Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

46.18

Специализирано търговско посредничество с други групи стоки

46.19

Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки

46.2

Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи животни

46.21

Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн

46.22

Търговия на едро с цветя и растения

46.23

Търговия на едро с живи животни

46.24

Търговия на едро със сурови и обработени кожи

46.3

Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

46.31

Търговия на едро с плодове и зеленчуци

46.32

Търговия на едро с месо и месни продукти

46.33

Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини

46.34

Търговия на едро с напитки

46.35

Търговия на едро с тютюневи изделия

46.36

Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия

46.37

Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки

46.38

Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки

46.39

Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

46.4

Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки

46.41

Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки

46.42

Търговия на едро с облекло и обувки

46.43

Търговия на едро с битова електроника и електроуреди

46.44

Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати

46.45

Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки

46.46

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура

46.47

Търговия на едро с мебели, килими и осветители

46.48

Търговия на едро с часовници и бижутерия

46.49

Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки

46.5

Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника

46.51

Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

46.52

Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника

46.6

Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях

46.61

Търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях

46.62

Търговия на едро с обработващи машини и части за тях

46.63

Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях

46.64

Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях

46.65

Търговия на едро с офис мебели

46.66

Търговия на едро с друга офис техника, без компютри

46.69

Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях

46.7

Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап

46.71

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

46.72

Търговия на едро с метали и руди

46.73

Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване

46.74

Търговия на едро с железария и арматурни изделия

46.75

Търговия на едро с химични вещества и продукти

46.76

Специализирана търговия на едро с други междинни продукти

46.77

Търговия на едро с отпадъци и скрап

46.9

Неспециализирана търговия на едро

46.90

Неспециализирана търговия на едро

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

47.1

Търговия на дребно в неспециализирани магазини

47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

47.19

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки

47.2

Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

47.21

Търговия на дребно с плодове и зеленчуци

47.22

Търговия на дребно с месо и месни продукти

47.23

Търговия на дребно с риба и други морски храни

47.24

Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия

47.25

Търговия на дребно с напитки

47.26

Търговия на дребно с тютюневи изделия

47.29

Търговия на дребно с други хранителни стоки

47.3

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

47.30

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

47.4

Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника

47.41

Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

47.42

Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения

47.43

Търговия на дребно с битова електроника

47.5

Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди

47.51

Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки

47.52

Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло

47.53

Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития

47.54

Търговия на дребно с битови електроуреди

47.59

Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде

47.6

Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки, предназначени за свободното време

47.61

Търговия на дребно с книги

47.62

Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки

47.63

Търговия на дребно с аудио и видео записи

47.64

Търговия на дребно със спортни стоки

47.65

Търговия на дребно с игри и играчки

47.7

Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки

47.71

Търговия на дребно с облекло

47.72

Търговия на дребно с обувки и кожени изделия

47.73

Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки

47.74

Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

47.75

Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности

47.76

Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях

47.77

Търговия на дребно с часовници и бижутерия

47.78

Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде

47.79

Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки

47.8

Търговия на дребно на открити щандове и пазари

47.81

Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

47.82

Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки

47.89

Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки

47.9

Търговия на дребно извън търговски обекти

47.91

Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет

47.99

Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

49

Сухопътен транспорт

49.1

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен

49.10

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен

49.2

Товарен железопътен транспорт

49.20

Товарен железопътен транспорт

49.3

Друг пътнически сухопътен транспорт

49.31

Пътнически градски и крайградски транспорт

49.32

Пътнически таксиметров транспорт

49.39

Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

49.4

Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

49.41

Товарен автомобилен транспорт

49.42

Услуги по преместване

49.5

Тръбопроводен транспорт

49.50

Тръбопроводен транспорт

50

Воден транспорт

50.1

Пътнически морски и крайбрежен транспорт

50.10

Пътнически морски и крайбрежен транспорт

50.2

Товарен морски и крайбрежен транспорт

50.20

Товарен морски и крайбрежен транспорт

50.3

Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища

50.30

Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища

50.4

Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

50.40

Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

51

Въздушен транспорт

51.1

Пътнически въздушен транспорт

51.10

Пътнически въздушен транспорт

51.2

Товарен въздушен транспорт; космически транспорт

51.21

Товарен въздушен транспорт

51.22

Космически транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52.1

Складиране и съхраняване на товари

52.10

Складиране и съхраняване на товари

52.2

Спомагателни дейности в транспорта

52.21

Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт

52.22

Спомагателни дейности във водния транспорт

52.23

Спомагателни дейности във въздушния транспорт

52.24

Обработка на товари

52.29

Други спомагателни дейности в транспорта

53

Пощенски и куриерски дейности

53.1

Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга

53.10

Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга

53.2

Други пощенски и куриерски дейности

53.20

Други пощенски и куриерски дейности

I

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

55

Хотелиерство

55.1

Хотели и подобни места за настаняване

55.10

Хотели и подобни места за настаняване

55.2

Туристическо и друго краткосрочно настаняване

55.20

Туристическо и друго краткосрочно настаняване

55.3

Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили

55.30

Къмпинги и терени за каравани и къмпинг–автомобили

55.9

Други места за настаняване

55.90

Други места за настаняване

56

Ресторантьорство

56.1

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.10

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.2

Приготвяне и доставяне на храна

56.21

Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод

56.29

Други дейности по приготвяне и доставяне на храна

56.3

Дейност на питейни заведения

56.30

Дейност на питейни заведения

J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

58

Издателска дейност

58.1

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност

58.11

Издаване на книги

58.12

Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13

Издаване на вестници

58.14

Издаване на списания и други периодични издания

58.19

Друга издателска дейност

58.2

Издаване на програмни продукти

58.21

Издаване на компютърни игри

58.29

Издаване на други програмни продукти

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

59.1

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

59.11

Производство на филми и телевизионни предавания

59.12

Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

59.13

Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14

Прожектиране на филми

59.2

Звукозаписване и издаване на музика

59.20

Звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

60.1

Създаване и излъчване на радиопрограми

60.10

Създаване и излъчване на радиопрограми

60.2

Създаване и излъчване на телевизионни програми

60.20

Създаване и излъчване на телевизионни програми

61

Далекосъобщения

61.1

Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи

61.10

Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи

61.2

Далекосъобщителна дейност по безжичен път

61.20

Далекосъобщителна дейност по безжичен път

61.3

Спътникова далекосъобщителна дейност

61.30

Спътникова далекосъобщителна дейност

61.9

Други далекосъобщителни дейности

61.90

Други далекосъобщителни дейности

62

Дейности в областта на информационните технологии

62.0

Дейности в областта на информационните технологии

62.01

Компютърно програмиране

62.02

Консултантска дейност по информационни технологии

62.03

Управление и обслужване на компютърни средства и системи

62.09

Други дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

63.1

Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали

63.11

Обработка на данни, хостинг и подобни дейности

63.12

Web-портали

63.9

Други информационни услуги

63.91

Дейност на информационни агенции

63.99

Други информационни услуги, некласифицирани другаде

K

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

64.1

Парично посредничество

64.11

Дейност на централната банка

64.19

Друго парично посредничество

64.2

Дейност на холдингови дружества

64.20

Дейност на холдингови дружества

64.3

Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

64.30

Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

64.9

Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

64.91

Финансов лизинг

64.92

Други форми на предоставяне на кредит

64.99

Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65.1

Застраховане

65.11

Животозастраховане

65.12

Друго застраховане, без животозастраховане

65.2

Презастраховане

65.20

Презастраховане

65.3

Допълнително пенсионно осигуряване

65.30

Допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

66.1

Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66.11

Управление на финансови пазари

66.12

Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки

66.19

Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66.2

Спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване

66.21

Оценяване на застрахователни рискове и щети

66.22

Дейности на застрахователни брокери и агенти

66.29

Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване

66.3

Управление на фондове

66.30

Управление на фондове

L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

68

Операции с недвижими имоти

68.1

Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

68.10

Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

68.2

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

68.3

Посредническа дейност по операции с недвижими имоти

68.31

Дейност на агенции за недвижими имоти

68.32

Управление на недвижими имоти

M

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

69

Юридически и счетоводни дейности

69.1

Юридически дейности

69.10

Юридически дейности

69.2

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

69.20

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

70.1

Дейност на централни офиси

70.10

Дейност на централни офиси

70.2

Консултантски дейности в областта на управлението

70.21

Консултантска дейност по връзки с обществеността

70.22

Консултантска дейност по стопанско и друго управление

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

71.1

Архитектурни и инженерни дейности

71.11

Архитектурни дейности

71.12

Инженерни дейности и технически консултации

71.2

Технически изпитвания и анализи

71.20

Технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

72.1

Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки

72.11

Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите

72.19

Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

72.2

Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

72.20

Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

73.1

Рекламна дейност

73.11

Дейност на рекламни агенции

73.12

Дейности по продажба на медийно време и място за реклама

73.2

Проучване на пазари и изследване на общественото мнение

73.20

Проучване на пазари и изследване на общественото мнение

74

Други професионални дейности

74.1

Специализирани дейности в областта на дизайна

74.10

Специализирани дейности в областта на дизайна

74.2

Дейности в областта на фотографията

74.20

Дейности в областта на фотографията

74.3

Преводаческа дейност

74.30

Преводаческа дейност

74.9

Други професионални дейности, некласифицирани другаде

74.90

Други професионални дейности, некласифицирани другаде

75

Ветеринарномедицинска дейност

75.0

Ветеринарномедицинска дейност

75.00

Ветеринарномедицинска дейност

N

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

77

Даване под наем и оперативен лизинг

77.1

Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили

77.11

Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач

77.12

Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач

77.2

Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи

77.21

Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения

77.22

Даване под наем на видеокасети и дискове

77.29

Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи

77.3

Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение

77.31

Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор

77.32

Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор

77.33

Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор

77.34

Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж

77.35

Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж

77.39

Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде

77.4

Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право

77.40

Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

78.1

Посредническа дейност на агенции по наемане на работа

78.10

Посредническа дейност на агенции по наемане на работа

78.2

Предоставяне на работна сила за временна заетост

78.20

Предоставяне на работна сила за временна заетост

78.3

Други дейности по предоставяне на работна сила

78.30

Други дейности по предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

79.1

Туристическа агентска и операторска дейност

79.11

Туристическа агентска дейност

79.12

Туроператорска дейност

79.9

Други дейности, свързани с пътувания и резервации

79.90

Други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

80.1

Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност

80.10

Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност

80.2

Дейности в областта на технически системи за сигурност

80.20

Дейности в областта на технически системи за сигурност

80.3

Дейности по разследване и издирване

80.30

Дейности по разследване и издирване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81.1

Комплексно обслужване на сгради

81.10

Комплексно обслужване на сгради

81.2

Дейности по почистване

81.21

Неспециализирано вътрешно почистване на сгради

81.22

Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти

81.29

Други дейности по почистване

81.3

Оформяне и поддържане на озеленени площи

81.30

Оформяне и поддържане на озеленени площи

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

82.1

Административни и спомагателни офис дейности

82.11

Комбинирани административни офис дейности

82.19

Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности

82.2

Дейност на телефонни центрове за услуги

82.20

Дейност на телефонни центрове за услуги

82.3

Организиране на конгреси и търговски изложения

82.30

Организиране на конгреси и търговски изложения

82.9

Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде

82.91

Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация

82.92

Дейности по опаковане и пакетиране

82.99

Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде

O

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

84

Държавно управление

84.1

Държавно управление с общ, икономически и социален характер

84.11

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

84.12

Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности

84.13

Държавно управление в областта на стопанската дейност

84.2

Услуги на държавното управление за обществото като цяло

84.21

Външни работи

84.22

Отбрана

84.23

Правосъдие

84.24

Обществен ред и сигурност

84.25

Пожарна безопасност и защита при бедствия

84.3

Държавно обществено осигуряване

84.30

Държавно обществено осигуряване

P

ОБРАЗОВАНИЕ

85

Образование

85.1

Предучилищно образование

85.10

Предучилищно образование

85.2

Начално образование (първи етап на основното образование)

85.20

Начално образование (първи етап на основното образование)

85.3

Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование

85.31

Прогимназиално и средно общо образование

85.32

Прогимназиално и средно професионално образование и обучение

85.4

Образование след завършено средно образование

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.42

Висше образование

85.5

Други образователни дейности

85.51

Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих

85.52

Неформално обучение в областта на културата

85.53

Обучение на водачи на превозни средства

85.59

Други образователни дейности, некласифицирани другаде

85.6

Спомагателни дейности в областта на образованието

85.60

Спомагателни дейности в областта на образованието

Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

86

Хуманно здравеопазване

86.1

Дейност на болници

86.10

Дейност на болници

86.2

Извънболнична лекарска практика

86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари

86.22

Дейност на лекари специалисти

86.23

Дейност на лекари по дентална медицина

86.9

Други дейности по хуманно здравеопазване

86.90

Други дейности по хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

87.1

Дейност на заведения със здравни грижи

87.10

Дейност на заведения със здравни грижи

87.2

Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици

87.20

Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици

87.3

Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания

87.30

Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания

87.9

Други социални грижи с настаняване

87.90

Други социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

88.1

Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания

88.10

Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания

88.9

Друга социална работа без настаняване

88.91

Дневни грижи за малки деца

88.99

Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде

R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

90

Артистична и творческа дейност

90.0

Артистична и творческа дейност

90.01

Изпълнителско изкуство

90.02

Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03

Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04

Експлоатация на зали за представления

91

Други дейности в областта на културата

91.0

Други дейности в областта на културата

91.01

Дейност на библиотеки и архиви

91.02

Дейност на музеи

91.03

Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

91.04

Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати

92

Организиране на хазартни игри

92.0

Организиране на хазартни игри

92.00

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

93.1

Дейности в областта на спорта

93.11

Експлоатация на спортни обекти и съоръжения

93.12

Дейност на спортни клубове

93.13

Дейност на фитнес центрове и зали

93.19

Други дейности в областта на спорта

93.2

Дейности, свързани с развлечения и отдих

93.21

Дейност на увеселителни и тематични паркове

93.29

Други дейности, свързани с развлечения и отдих

S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

94

Дейности на организации с нестопанска цел

94.1

Дейност на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации

94.11

Дейност на бизнес организации и организации на работодатели

94.12

Дейност на професионални организации

94.2

Дейност на синдикални организации

94.20

Дейност на синдикални организации

94.9

Дейност на други организации с нестопанска цел

94.91

Дейност на религиозни организации

94.92

Дейност на политически организации

94.99

Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

95.1

Ремонт на компютърна и комуникационна техника

95.11

Ремонт на компютри и периферни устройства за тях

95.12

Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения

95.2

Ремонт на лични и домакински вещи

95.21

Ремонт на битова електроника

95.22

Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината

95.23

Поправка на обувки и кожени изделия

95.24

Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане

95.25

Ремонт на часовници и бижута

95.29

Ремонт на други лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

96.0

Други персонални услуги

96.01

Пране и химическо чистене

96.02

Фризьорски и козметични услуги

96.03

Организиране на погребения и свързани с тях услуги

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

96.09

Други персонални услуги, некласифицирани другаде

T

ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

97.0

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

97.00

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

98.1

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление

98.10

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление

98.2

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление

98.20

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление

U

ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

99

Дейности на екстериториални организации и служби

99.0

Дейности на екстериториални организации и служби

99.00

Дейности на екстериториални организации и служби

What Makes A Financial Website Successful?

Financial services are faced with the challenge of delivering their customers with an online experience that goes far beyond just a website.

At one time, the internet appeared to offer all organisations a simple proposition: email connectivity and a clickable presence in the form of a website. Today, web presence has rapidly evolved with interactive content and the ability to deliver transactional experiences – or e-commerce. Migrating services online helps business reduce costs, while customers benefit from the convenience and autonomy of self-service.

(още…)

What Makes A Financial Service’s Website Successful?

Financial services are faced with the challenge of delivering their customers with an online experience that goes far beyond just a website.

At one time, the internet appeared to offer all organisations a simple proposition: email connectivity and a clickable presence in the form of a website. Today, web presence has rapidly evolved with interactive content and the ability to deliver transactional experiences – or e-commerce. Migrating services online helps business reduce costs, while customers benefit from the convenience and autonomy of self-service.

(още…)

Top Tax Issues

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In aliquam ante nec magna pharetra feugiat. Phasellus et lorem ac mauris sagittis feugiat. Fusce euismod ac urna eu blandit. Sed eget blandit diam. Praesent quis est id ligula viverra pulvinar eu consectetur neque. Nam bibendum porttitor velit quis gravida. Curabitur dui tellus, feugiat at pharetra quis, sagittis id tortor. Sed pellentesque est vitae faucibus scelerisque. Praesent lacinia ligula eget auctor venenatis. In consequat nisl sem. Maecenas vitae quam sodales, pharetra lacus eu, malesuada urna. Vestibulum interdum cursus augue ut vulputate. Maecenas tempus erat id sapien sollicitudin, in fringilla lorem tristique.

Duis eget dictum eros, in dictum sem. Vivamus sed molestie sapien. Aliquam et facilisis arcu, ut molestie augue. Suspendisse sodales tortor nunc, quis auctor ligula posuere cursus. Morbi sem neque, tristique in porta ullamcorper, lacinia eget lorem. Proin feugiat risus quis magna sagittis, eget semper nisl tristique. Aenean maximus, enim nec dignissim tempus, lectus ante lobortis neque, nec pellentesque nunc lectus vel erat. Cras a augue tortor. Suspendisse fringilla dui ut aliquet ullamcorper. Nunc ultricies enim et suscipit blandit. Phasellus id enim ac elit consequat finibus.

7 Most Common Tax Mistakes

Duis bibendum commodo ultrices. Phasellus venenatis velit mauris, non sagittis tortor consectetur hendrerit. Vestibulum tincidunt egestas lorem ut ultricies. Morbi finibus diam eget augue bibendum tempor. Curabitur mattis vehicula libero, sed rutrum risus bibendum id. Donec pharetra, velit eget bibendum tincidunt, nibh nibh viverra dui, vel tempus urna lectus et purus. Aenean eu pellentesque augue. Ut commodo orci arcu, ac vehicula purus maximus vitae.

Quisque sed bibendum nibh, sit amet consectetur justo. Nulla facilisi. Phasellus venenatis semper velit, et feugiat orci pellentesque vitae. Pellentesque congue commodo lectus, quis scelerisque augue ullamcorper commodo. Ut a ipsum diam. Donec elementum lorem non sagittis maximus. Sed sit amet dictum ipsum. Donec quis mattis quam. Duis tempor laoreet rhoncus. Etiam sit amet ipsum eu purus mollis scelerisque. Praesent sit amet lacus tempor, venenatis nisi et, semper risus. Suspendisse a felis mollis, mollis risus sit amet, semper tellus. Maecenas eget porta tortor. Donec ac gravida nisi, non imperdiet eros. Vestibulum ultricies arcu nec sem auctor blandit.

5 Smart Uses For Your Tax Refund

Cras et fringilla lorem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque lobortis lorem ac massa condimentum mollis. Proin ligula enim, viverra ac fringilla sit amet, elementum eu elit. Sed non dapibus magna. Suspendisse tempus facilisis massa, eu tempus dui mollis vel. Vestibulum eleifend sodales nunc a commodo. Pellentesque rhoncus, libero fringilla finibus ornare, nulla justo bibendum erat, consectetur eleifend lacus magna eu leo. Nullam sed justo sollicitudin, egestas nisi fringilla, gravida nunc. Nunc ac dapibus arcu. Sed laoreet orci neque, a gravida leo scelerisque ut. Mauris blandit quam a erat molestie, nec laoreet odio mollis. Proin eu sem eu massa malesuada vehicula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Cras eleifend lectus eu lacus pulvinar, nec lobortis dui bibendum. Vivamus eget ante at nulla laoreet iaculis. Morbi fringilla hendrerit erat, a porta nulla ornare eu. Duis sagittis non massa vitae facilisis. Etiam in dolor et libero egestas lacinia vel et orci. Vivamus porta ultricies velit, sed bibendum leo condimentum vehicula. Quisque laoreet lorem in tincidunt tempor. Maecenas a vulputate nibh. Praesent nisi augue, condimentum non venenatis sit amet, vehicula quis risus. In blandit ligula nulla, id ultricies nunc faucibus et.