Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Новост в командироването на международни шофьори

18 мар.
Новост в командироването на международни шофьори

Новост в командироването на международни шофьори

Новост в командироването на международни шофьори

Новост в командироването на международни шофьори

Публикувано е ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, касаещо командировъчните на международните шофьори.
Припомняме, че съгласно измененията в Кодекса на труда и новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на представяне на услуги, работодателите са задължени да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, когато командироването е в рамките на предоставянето на услуги в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

В своето становище МТСП посочва, че по отношение на международния транспорт, новите условия (чл.121а КТ) се прилагат при:

  • Каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009;
  • Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава членка;
  • Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка.

Извън посочените случаи, както и когато командироването или изпращането е в трета държава, разпоредбите на чл. 121а от КТ не следва да се прилагат, а командироването следва да се извърши по общия ред на чл. 121от КТ  и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

По отношение на въпроса за изчисляването на възнаграждението на шофьор, преминаващ през няколко държави, извън посочените случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България

Напишете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.