Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Продажби на стоки към лица в Германия от фирма без регистрация по ДДС в Германия

16 апр.
Продажби на стоки към лица в Германия от фирма без регистрация по ДДС в Германия

Продажби на стоки към лица в Германия от фирма без регистрация по ДДС в Германия

Продажби на стоки към лица в Германия от фирма без регистрация по ДДС там

dds-3.jpgВъпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС в България, ще наеме склад в Германия, в който ще изпраща стоки с цел продажба на физически лица и фирми в Германия, Франция, Англия. С Указание №91-00-39 от 22.01.2009 г. този трансфер на стоки е изяснено, че съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС представлява възмездна доставка. В случая българското дружеството няма регистрация по ДДС в Германия, което означава, че до достигане на прага за регистрация на основание ВОП, който в Германия е 12 500 евро, дружеството ще трансферира до наетият склад стоки, като документира доставката с Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗЗДС, като данъчната основа ще бъде цената на придобиване на стоката съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗДДС само в дневника на продажбите. По отношение на последващата продажба на стоките от склада в Германия за целите на ЗДДС това ще представлява доставка с място на изпълнение извън България и на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за тези продажби няма да се начислява българският ДДС. Продажбите ще бъдат с място на изпълнение на територията на друга страна членка, тоест в дневника на продажбите продажбите ще бъдат отразени без ДДС. При трансфера дружеството си самоначислява ДДС на доставната цена на стоката и го внася, при продажбата на стоката има добавена стойност, а се отразява без ДДС. Дефакто ДДС на добавената стойност се губи. Правилно ли тълкувам закона или някъде пропускам нещо? Тъй като продажбите ще стават посредством платформа Amazon – което ще рече основно клиентите ще са физически лица от Германия, Франция и Англия – пак ли продажбите ще се отразяват без ДДС? Питането ми важи за този гратисен период докато дружеството не достигне прага за регистрация по ДДС в Германия на основание ВОП и съответно при надхвърляне на прага за продажбите на територията на Германия. И как би се осчетоводила доставка на стоки от доставчик на дружеството например от Полша директно към склада в Германия?

Отговор на въпроса даде експерт :

Правилно сте се ориентирали относно облагането на трансфера от България. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона възмездна доставка е изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС. При тази доставка данъчната основа се определя съгласно чл. 27, ал. 1 и е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността ѝ, а в случаите, когато стоката е внесена – на данъчната основа при вноса. Документирането на този трансфер, приравнен на възмездна доставка се извършва с издаването на протокол по чл. 117 от закона. Самоначислявайки си ДДС на данъчната основа при придобиването или на данъчната основа при вноса се получава така, че колкото сте ползвали като данъчен кредит, толкова връщате на държавата. Така данъкът за доставките с място на изпълнение в страната остава внесен в бюджета. При последващата продажба наистина се губи данъкът на добавената стойност, но тази доставка вече ще е с място на изпълнение в Германия и България не може да претендира за данък по нея. В същото време като лице, нерегистрирано по ДДС в Германия най-вероятно имате и разходи, за които не можете да ползвате данъчен кредит, което също следва да се има предвид при определяне на добавената стойност. Всяка държава преценява до какъв праг може да си позволи необлагане на доставките и докато не достигнете прага за регистрация по ВОП или за продажби на територията на Германия, ще работите като всяко друго нерегистрирано лице по ДДС в Германия.

Задълженията Ви като регистрирано лице по ЗДДС в България са да отразите доставките – облагаемата доставка /трансферът на стоки/ и необлагаемите продажбите извън страната.

Относно въпросът Ви как би се осчетоводила доставка на стоки от доставчик на дружеството например от Полша директно към склада в Германия, то следва да имате предвид следното. Съгласно чл. 62, ал. 2 от закона независимо, че стоките няма да пристигнат в България, ако доставчикът е регистриран по ДДС в Полша, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по ЗДДС и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната. Доставките от Полша директно към склада Ви в Германия ще представляват ВОП с място на изпълнение в България и следва да си самоначислите данъка. При този ВОП няма да имате право на данъчен кредит съгласно дело C-536/08 на Съда на ЕО.

При нужда за консултация се свържете с нас.

Напишете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.