Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Какво ще се промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

23 мар.
Промени в Уведомлението по чл 62

Какво ще се промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

Какво ще се промени в Уведомлението по чл 62 ал.5 КТ ?

Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето.

Съществена промяна в Уведомление по чл.62

Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ

В Държавен вестник брой: 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Какво ще се промени  Уведомление по чл. 62 от 01,04,2017

Най-съществената промяна, която се въвежда е, че в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  ще се въвежда   Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето.

Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно на­ селено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код „00000“

 

Според МТСП чрез събирането на информация за код по ЕКАТТЕ в уведомленията по чл. 62, ал. 5 КТ ще могат да се локализират работните места. Това ще подпомогне изготвянето на анализи и прогнози за развитието и потребностите на пазара на труда и ще създаде условия за осъществяване на по-ефективен контрол за спазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Уведомлението по чл. 62 ще се изпраща в тридневен срок и когато ще се променя работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

В този случай в полето на т. 2 „Тип на документ“ се вписва код 2 и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия дого­ вор (допълнителното споразумение), срок на договора, длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008), и промененият код по ЕКАТТЕ.“

Какво е ЕКАТТЕ? 

Това е  Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Той се поддържа от Националния статистически институт /НСИ/ съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/

От кога влизат в сила публикуваните промени:

Наредбата  ще влезе в сила от 1 април 2017 г. 

Уведомления за настоящите трудови договори, сключени преди 01. 04.2017

В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят  ще трябва да изпрати  уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва:

 • код за тип на документ – 2
 • код но работодателя
 • трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ),служебен номер, издаден от НАП на  работника или служителя
 • основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрираното допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 01.04.2017г.,
 • длъжностно наименование,
 • код по НКПД, код по КИД (2008),
 • код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място се попълва код „00000“.

Уведомление ще се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.

Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

ПУБЛИКУВАНО НА 17.03.2017

В Държавен вестник брой: 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Най-съществената промяна, която се въвежда е, че в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  ще се въвежда   Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето.

Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно на­ селено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код „00000“

Според МТСП чрез събирането на информация за код по ЕКАТТЕ в уведомленията по чл. 62, ал. 5 КТ ще могат да се локализират работните места. Това ще подпомогне изготвянето на анализи и прогнози за развитието и потребностите на пазара на труда и ще създаде условия за осъществяване на по-ефективен контрол за спазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Уведомлението по чл. 62 ще се изпраща в тридневен срок и когато ще се променя работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

В този случай в полето на т. 2 „Тип на документ“ се вписва код 2 и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия дого­ вор (допълнителното споразумение), срок на договора, длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008), и промененият код по ЕКАТТЕ.“

Какво е ЕКАТТЕ? 

Това е  Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Той се поддържа от Националния статистически институт /НСИ/ съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/

От кога влизат в сила публикуваните промени:

Наредбата  ще влезе в сила от 1 април 2017 г. 

Уведомления за настоящите трудови договори, сключени преди 01. 04.2017

В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят  ще трябва да изпрати  уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва:

 • код за тип на документ – 2
 • код но работодателя
 • трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ),служебен номер, издаден от НАП на  работника или служителя
 • основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрираното допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 01.04.2017г.,
 • длъжностно наименование,
 • код по НКПД, код по КИД (2008),
 • код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място се попълва код „00000“.

Уведомление ще се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.

Напишете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.